Mail naar EasyRent

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bel mij terug

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Facebook account van EasyRent Twitter account van EasyRent Contact opnemen met EasyRent Bel naar EasyRent
EasyRent
EasyRent
>
Nieuw Euromobil account aanmaken


Wil je langer dan een weekend reserveren? Neem contact op met de Euromobil partner. Contact partners
* op basis van beschikbaarheid

Weekend = vrijdag 17.00* t/m maandag 8.00 uur

Reserveren

Ons dagtarief is gebaseerd op 24 uur.
Voor de openingstijden van onze vestigingen verwijzen we je naar onze partnerwebsites.

Contact partnersNaar stap 2: Model opties

Auto & Fiscus


Geen dubbele bijtelling bij tijdelijke vervangende leaseauto

De Brancheregeling Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig kan goede diensten bewijzen om dubbele bijtelling te voorkomen als tijdelijk een andere leaseauto wordt ingezet. Met de zomer in aantocht kan dat nuttige informatie zijn.

Deze brancheregeling is ontstaan op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en voorziet in praktische werkafspraken met de belastingdienst voor situaties waarin tijdelijk een vervangend leasevoertuig wordt ingezet. Voorwaarde om de bijtelling op de reguliere auto tijdelijk stop te zetten bij inzet van een vervangende auto, is dat dit niet-ter-beschikkingstaan per tijdelijke vervanging schriftelijk wordt vastgelegd tussen werkgever en werknemer. De werknemer dient de auto, de papieren en de sleutel bij de werkgever of de leasemaatschappij in te leveren. De schriftelijke vastlegging moet alle gegevens bevatten waarmee de bijtelling van het vervangende voertuig kan worden berekend, de exacte periode van vervanging en ook het kenteken van de vervangen auto. Deze vastlegging moet bij de loonadministratie worden bewaard. 

Als wordt voldaan aan de administratieve vereisten, kan deze regeling een goede oplossing bieden om tijdelijk, bijvoorbeeld in de vakantieperiode, een andere auto in te zetten. Te denken valt aan de inzet van aan dieselauto voor langere ritten als de hoofdauto een volledig elektrische auto is.
De volledige tekst van de brancheregeling is te vinden op de website van de belastingdienst.

 

26-06-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_loonheffingenauto.JPG

Opletten met gebruik buitenlands kenteken

Bij gebruik van een auto met een buitenlandse kentekenregistratie door een inwoner van Nederland kunnen er zomaar onverwachte naheffingen en boetes ontstaan.

Dat blijkt opnieuw uit een recente zaak in hoger beroep. Het ging daarbij om een medewerker van een autobedrijf die staande was gehouden in een auto met een Pools kenteken. Hij verklaarde hierover later dat hij de dag ervoor een reparatie aan een auto van een klant had uitgevoerd en dat hij, om te controleren of alles nu goed was, een rondje om de garage reed voor het testen van de auto. Hij gaf aan dat de auto niet zijn eigendom was en dat de auto hem alleen ‘ter beschikking’ stond.

Hij kreeg echter wel een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting van 819 euro, vermeerderd met een boete van 100%. In beroep werd gezien zijn persoonlijke situatie de boete al wel verminderd, maar de naheffing bleef in stand.

Helaas voor hem kon hij bij de rechtbank onvoldoende aantonen dat hij de auto niet ter beschikking had. Voor de rit die hij zelf als testrit bestempelde, voerde hij ook geen groene platen van een handelaarskenteken.
Ook in hoger beroep bleef de naheffing staan. Het gaat volgens het Gerechtshof om de feitelijke beschikkingsmacht, en de bestuurder had zelf al aangegeven dat de auto hem ter beschikking stond. 

Het blijft dus opletten met zo’n buitenlandse auto. Hoewel er een tegenbewijsregeling tegen open staat, bedraagt – nog los van eventuele BPM-heffing - de naheffing bij constatering van weggebruik in principe zelfs de motorrijtuigenbelasting over een heel jaar.

 

21-06-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Image1.JPG

Stand van zaken spoedprocedures bijtelling 2017

Per 1 januari 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten gewijzigd. Eén van de veranderingen is een verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%. Auto’s met een Datum Eerste Tenaamstelling (DET) vóór 2017 blijven echter in de 25%-categorie vallen.

VZR vindt dit fiscale discriminatie en is daarom een procedure gestart. Uit het ledenbestand van VZR is een viertal VZR-leden gevraagd deel te nemen aan deze procedure. Doel van deze procedure is het krijgen van een oordeel van de belastingrechter over de vraag of dit verschil in bijtelling wel of niet een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen oplevert of op een andere manier in strijd is met de wet of de verdragen.
In de procedure worden zowel personen- als bestelauto’s en zowel iets oudere als nieuwere auto’s meegenomen.

Stand van zaken

Nadat de vier ingediende bezwaarschriften door de belastingdienst zijn afgewezen, is beroep ingesteld bij de Rechtbank in Den Haag. Aan de rechtbank is gevraagd om deze zaak alvast via zogenaamde prejudiciële vragen voor te leggen aan de Hoge Raad, de hoogste belastingrechter in Nederland.

Afgelopen week heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden op een zitting van de rechtbank in Den Haag. De rechtbank heeft het verzoek voor de prejudiciële vragen nog in beraad. Gaat de rechtbank niet op dit verzoek in, dan volgt over zo’n 6 weken een uitspraak van de rechtbank. Naar verwachting zal ook dan echter één van beide partijen alsnog naar de Hoge Raad stappen.

Is zelf bezwaar maken nodig?

Het streven is dat er nog dit jaar een rechterlijk oordeel over dit tariefsverschil komt. Andere berijders die zelf met een soortgelijke situatie te maken hebben, kunnen dan in hun belastingaangifte inkomstenbelasting over het jaar 2017 (die in het voorjaar van 2018 ingediend moet worden), de uitkomst van deze procedure verwerken.

 

16-06-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Paleisvanjustitiedenhaag.JPG

Hoge Raad: Vaste bijtellingspercentages gelden ook bij lage autokosten

De Hoge Raad heeft in een arrest van 2 juni 2017 geoordeeld dat het ontbreken van een tegenbewijsregeling tegen de hoogte van de forfaitaire bijtellingspercentages toegestaan is.

Het ging in deze zaak om een thuiszorgorganisatie. Zij gebruikte in de jaren waar de naheffingsaanslagen voor de bijtelling over gingen steeds ongeveer negen auto’s, die vooral gebruikt worden voor het bezoeken van patiënten thuis. De auto’s worden afwisselend door verschillende werknemers gebruikt. Voor geen van de auto’s is een kilometeradministratie bijgehouden.

Bij de Hoge Raad ging het vooral over de verhouding tussen de totale autokosten en de naheffing van de bijtelling. De betreffende auto’s waren als gebruikte auto’s gekocht tegen zeer lage aanschafprijzen. De totale autokosten van de werkgever waren daarom in verhouding erg laag. De bijtelling ging van de meeste auto’s (niet ouder dan 15 jaar) echter over de nieuwprijs.

Bij de Hoge Raad werd daarom aangevoerd dat het ontbreken van een tegenbewijsregeling met zich brengt dat belanghebbende zich niet tegen de hoogte van het zogenoemde autokostenforfait van artikel 13bis Wet LB kan verweren, wat leidt tot een “onaanvaardbare individuele last”, die strijdig is met het Eerste Protocol bij het EVRM. 
De Hoge Raad oordeelde echter dat de wetgever “om redenen van eenvoud, doelmatigheid en praktische uitvoerbaarheid ervoor gekozen het belastbare voordeel van een ook voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto op forfaitaire wijze te bepalen, waarbij ter vermijding van conflicten, administratieve lasten en met het oog op de gewenste eenvoud is afgezien van een uitgebreide tegenbewijsregeling” Volgens de Hoge Raad is deze keuze van de wetgever “niet van elke redelijke grond ontbloot. Gelet op de ruime beoordelingsmarge die de wetgever op het terrein van het belastingrecht toekomt” is dat daarom toegestaan.

 

06-06-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Hogeraad2.jpg

Uitspraak collectief bezwaar privégebruik auto

Zoals wij onlangs berichtten, heeft de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, op 21 april 2017 uitspraak gedaan in de vier proefprocedures over de btw-heffing over het privégebruik van auto’s van de zaak. Via een collectieve uitspraak op bezwaar wikkelt de belastingdienst nu alle lopende bezwaren af. De uitspraak op bezwaar houdt het volgende in.

Slechts op één punt oordeelde de Hoge Raad in voordeel van de betreffende ondernemers. Alleen op dat punt worden de bezwaren gegrond verklaard. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat als het gebruik van het forfait van 2,7% of 1,5% ertoe heeft geleid dat de ondernemer meer btw heeft betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen werkelijke uitgaven, de ondernemer voor dat deel recht heeft op een teruggaaf van btw. De ondernemer moet dan wel zelf gegevens verstrekken over de omvang van het privégebruik. Dat hoeft niet per se met een rittenregistratie, zoals de belastingdienst tot nu toe eiste.

Een ondernemer die dit tegenbewijs met deze andere gegevens wil leveren, wordt nu in de gelegenheid gesteld zijn bezwaar verder aan te vullen. Het bewijs kan bijvoorbeeld geleverd worden met gegevens over de aard van de onderneming, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto gebruikt is, de werkzaamheden binnen de onderneming van degene die de auto gebruikt, gegevens over het privégebruik of statistische gegevens. De mate van privégebruik moet dan per auto inzichtelijk gemaakt worden. Het aanleveren van dit bewijs en een berekening kan tot 15 juli 2017 met een formulier dat op de website van de belastingdienst staat. 

01-06-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Belastingdienstutrecht.JPG

Denk aan driemaandstermijn voor MIA-aanvraag op elektrische auto

De populariteit van volledig elektrische auto’s neemt toe, niet in de laatste plaats door de lage bijtelling van slechts 4% van de catalogusprijs. Op deze auto’s geldt bovendien milieu-investeringsaftrek (MIA).

Deze MIA houdt in dat ondernemers tot een investering van € 50.000 een extra fiscale aftrekpost mogen aftrekken ter grootte van 36% van de investering. De MIA geldt als de auto gekocht wordt of met financial lease wordt aangeschaft, maar ook bij operational lease.
Bij operational lease kan de leasemaatschappij de MIA aftrekken van haar resultaat. Het netto-effect kan dan in de maandelijkse leasetermijn worden verwerkt. Bij koop of financial lease is het de ondernemer zelf die de MIA mag aftrekken. 

Belangrijke voorwaarde voor de MIA is dat het moet gaan om een nieuwe auto. Demo’s van niet ouder dan 6 maanden of met niet meer dan 6.000 km tellen ook nog als nieuw. Bovendien moet – in verband met het maximale beschikbare budget - de investering tijdig gemeld worden. Die melding kunt u doen via het e-loket van RVO op rvo.nl. Denkt u eraan dat dit moet gebeuren binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting, ook al wordt de auto pas op een later tijdstip geleverd.

 

27-05-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Opladen.jpg

Let per 1 juli op overgangsregeling voor auto uit 2012

De bijtelling is per 2017 weliswaar vereenvoudigd, maar er zijn nog lastige overgangsregelingen voor auto’s uit de afgelopen jaren. Vooral bij auto’s uit 2012 is het belangrijk dit jaar goed te kijken naar het juiste bijtellingspercentage.

In de wettelijke regeling is nu opgenomen dat auto’s die in een eerder jaar al een bijtellingskorting hadden, daarvan gebruik mogen blijven maken zolang de daarvoor geldende 60-maandsperiode nog niet voorbij is.

Die maximering van de bijtellingskorting is ingevoerd per 2012. Voor auto’s met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram/km geldt de 60-maandsperiode al vanaf 1 januari 2012. Loopt die 60-maandsperiode in 2017 af, dan geldt in 2017 alleen nog een korting als het een auto met een CO2-uitstoot van 0 gram/km is. De bijtelling wordt dan 7%. In andere gevallen gaat de bijtelling voor deze auto’s na die 60 maanden naar 25%.

Voor auto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 50 gram/km is de regeling van de 60 maanden ingevoerd per 1 juli 2012. Auto’s met een eerste tenaamstelling voor 1 juli 2012, die nog in bezit zijn van dezelfde eigenaar als destijds of in gebruik zijn bij dezelfde berijder als destijds, houden hun bijtellingskorting nog tot 1 januari 2019. Althans, zolang die situatie niet verandert.
Is er wel sprake van een andere eigenaar en berijder (de auto is of wordt als occasion ingezet), dan loopt de lage bijtelling op zo’n auto nog door tot 1 juli 2017. Daarna geldt een bijtelling van 25%. Voor de loonadministratie is het belangrijk om daar extra alert op te zijn.

20-05-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_Belastingdienstzwolle.jpg

Ondanks ziekte toch bijtelling

Geldt de bijtelling ook als de werknemer wegens de ziekte de auto niet kan of wil rijden? En is door die ziekte voldoende bewijs geleverd van een privégebruik van niet meer dan 500 km?

Over die vragen ging het in een recente procedure bij de belastingrechter. De betreffende berijder had door een herseninfarct lichamelijke klachten, zoals duizeligheid. Hij wilde geen risico nemen en bestuurde daarom de auto niet meer. Zijn rijbewijs was nog wel gewoon geldig. Een rittenregistratie had hij in geen van de volgende jaren bijgehouden, zodat de belastingdienst een naheffing oplegde voor de bijtelling over vier jaren.
De rechter oordeelde dat het bij deze medische situatie voor de hand had gelegen dat het CBR een onderzoek had gedaan, wat niet was gebeurd. Maar bovendien sluit ziekte niet uit dat anderen, bijvoorbeeld gezinsleden, de auto van de zaak hebben gebruikt voor privéritten.
Dat er ook twee privéauto’s waren, levert ook onvoldoende bewijs op dat de zakelijke auto niet voor privéritten is gebruikt. Daarnaast vond de rechter het opmerkelijk dat deze berijder nadat hij het herseninfarct had gehad, nog wel een nieuwe, aanmerkelijk duurdere auto van de zaak ter beschikking heeft gekregen.

In deze situatie achtte de rechter niet overtuigend aangetoond dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis voor privédoeleinden is gebruikt. Het advies in dergelijke situaties is dan ook om een sluitende rittenregistratie bij te houden, als de auto tijdens ziekte ter beschikking gesteld blijft.

 

11-05-2017http://www.autoenfiscus.nl/images/news/thumb280_loonheffingenauto.JPG


Direct reserveren